Privacy Policy

 

PRIVACY POLICY Bakkerij Aernoudt

1. Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

1.1.      Dit is de privacy policy van BAKKERIJ AERNOUDT (ondernemingsgegevens: zie artikel 2 hieronder) (hierna ook “wij” of “ons”). Deze privacy policy is van toepassing op en beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van de verwerking ervan op of via onze website / webshop beschikbaar op https://bakkerijaernoudt.be/ (hierna: de “Website”).

Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Deze privacy policy dekt niet het privacy beleid van derden (bv. ondernemingen of entiteiten die adverteren in de diensten van BAKKERIJ AERNOUDT) noch van websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen.

Wij raden u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

1.2.      BAKKERIJ AERNOUDT is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zij verkrijgt wanneer u de Website bezoekt of wanneer u deze meedeelt. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”). De aangestelden of medewerkers van BAKKERIJ AERNOUDT alsook verwerkers die zij inschakelt en die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben evenzeer de verplichting de AVG na te leven.

1.3.      Deze privacy policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de Website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: info@bakkerijaernoudt.be. BAKKERIJ AERNOUDT zal u in de regel binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.

1.4.      BAKKERIJ AERNOUDT behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zal zij bekend maken op de Website. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 23/05/2018.

2. Wie zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?

Vennootschapsnaam: BROCENTER

Handelsnaam: ‘BAKKERIJ AERNOUDT’

Maatschappelijke zetel: Dulle-Grietlaan 9 - 9050 Gentbrugge

Ondernemingsnummer: 0886.122.021

Telefoonnummer: +32(0)9 296 47 40

E-mail: info@bakkerijaernoudt.be

Hyperlink website: https://bakkerijaernoudt.be/

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

3.1.      BAKKERIJ AERNOUDT verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • om in contact te treden met u, uw eventuele vragen te kunnen verwerken en u de nodige inlichtingen te verschaffen over ons en onze producten en/of diensten;
 • aanmaak van uw klantenkaart;
 • klanten- en leveranciersbeheer, aanmaken en beheren van een klanten- en leveranciersbestand;
 • orderbeheer, opvolgen van bestellingen/leveringen, (klanten)administratie, facturatie, boekhouding, opvolgen van de solvabiliteit;
 • het sluiten en uitvoeren van (verkoop)overeenkomsten inzake levering van producten en/of diensten met u;
 • het verzorgen van een optimale werking van de website;
 • het naleven van toepasselijke wetgeving.   

3.2.      Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor direct marketing. Dit is het via onze nieuwsbrief of andere middelen toesturen van (commerciële) informatie over onze activiteiten, producten en diensten, zoals promoties, updates, specifieke acties en producten, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, marketingmateriaal of andere informatie die voor u interessant of nuttig zou kunnen zijn.

3.3.      De verwerking van uw persoonsgegevens, al dan niet op of via de Website, maakt niet het voorwerp uit van zgn. “geautomatiseerde individuele besluitvorming” noch van profilering. Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking waarbij aan de hand van uw persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten worden geëvalueerd, met name met de bedoeling uw beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

4. Wat is de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

            4.1.      BAKKERIJ AERNOUDT verwerkt uw persoonsgegevens indien:

 • dit noodzakelijk is voor het sluiten van en/of de uitvoering van (koop)overeenkomsten met u of om op uw verzoek voor de sluiting van dergelijke overeenkomsten bepaalde maatregelen te nemen of handelingen te stellen; of
 • u uw toestemming hiervoor hebt gegeven;
 • dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BAKKERIJ AERNOUDT (bv. voor direct marketing) of van een derde, tenzij uw belangen of rechten inzake bescherming van persoonsgegevens zwaarder zouden wegen dan onze belangen;
 • dit een wettelijke verplichting is.

4.2.      In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy geeft u BAKKERIJ AERNOUDT de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacy policy.

5. Welke persoonsgegevens verwerken wij en op welke wijze?

            5.1.      Wij verwerken volgende persoonsgegevens van u:

 • uw identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • uw financiële gegevens bankrekeningnummer en/of andere betalingsgegevens.

Deze persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover u deze aan ons verstrekt (al dan niet via de website).

5.2.      Wij verwerken o.m. ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch, enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de Website van BAKKERIJ AERNOUDT verwerkt. Meer informatie over het gebruik van cookies op de Website vindt u in onze cookie policy: https://bakkerijaernoudt.be/cookie-policy.

5.3.      De verwerking van bovenvermelde (persoons)gegevens is noodzakelijk voor de doeleinden zoals bepaald in artikel 3 hierboven

6. Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast BAKKERIJ AERNOUDT)?

6.1.      De volgende (categorieën van) ondernemingen, instellingen of entiteiten ontvangen en/of verwerken uw persoonsgegevens (al dan niet als verwerker in opdracht van BAKKERIJ AERNOUDT):

 • leveranciers, externe dienstverleners of onderaannemers waarop BAKKERIJ AERNOUDT beroep doet en die uw persoonsgegevens ontvangen en/of verwerken in het kader van bepaalde diensten zoals IT diensten inzake web developing, beheer, onderhoud, ondersteuning en hosting, betalingsdiensten, diensten inzake het kassasysteem, facturatiesysteem, marketing diensten, analytische diensten;
 • entiteiten of verenigingen actief in de voedingsindustrie;
 • de boekhouder(s) van BAKKERIJ AERNOUDT;
 • de verzekeringsmakelaar(s) en/of verzekeraars van BAKKERIJ AERNOUDT.

6.2.      De derde bedrijven of entiteiten aan wie BAKKERIJ AERNOUDT gerechtigd of verplicht is uw persoonsgegevens door te geven, kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gevestigd zijn. BAKKERIJ AERNOUDT is in het kader van de doorgifte van persoonsgegevens niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden

7. Waar, hoe en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

7.1.      Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server die zich bevindt in België.

7.2.      Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 3 bepaalde doeleinden te bereiken, tenzij op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

8. Wat zijn uw rechten?   

8.1.      U hebt het recht op informatie omtrent de modaliteiten van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit wordt u meegedeeld via deze privacy policy.

8.2.      U hebt het recht om ons te verzoeken om:

 • inzage van uw persoonsgegevens.

U kunt kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kan BAKKERIJ AERNOUDT u hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost.

 • verbetering van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

8.3.      U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

8.4.      U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

8.5.      Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming (zie artikel 4 hierboven), hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

8.6.      U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (op heden nog de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – e-mail: commission@privacycommission.be).

In geval van een klacht kunt u ook ons contacteren op info@bakkerijaernoudt.be.

8.7.      De uitoefening van uw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de AVG.

8.8.      Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan BAKKERIJ AERNOUDT op info@bakkerijaernoudt.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

Wanneer BAKKERIJ AERNOUDT redenen heeft om te twijfelen aan uw identiteit, mag zij u om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van uw identiteit. Doorgaans zal BAKKERIJ AERNOUDT een kopie van uw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient.

9. Wat zijn onze verplichtingen?

9.1.      Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Dit behelst onder meer de nodige maatregelen inzake toegangscontrole, encryptie, fysieke en operationele veiligheid, in het bijzonder m.b.t. de Website en de servers van BAKKERIJ AERNOUDT.

9.2.      Wij houden een verwerkingsregister bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

9.3.      Wij werken mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten (op hun verzoek).

9.4.      Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten en datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

 • In geval dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de AVG, zullen wij dit ook melden aan u.
 • In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk of van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van anderen, kunt u BAKKERIJ AERNOUDT contacteren op het e-mailadres info@bakkerijaernoudt.be.

9.5.      Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de AVG, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

9.6.      Voor de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s in haar verschillende vestigingen voldoet BAKKERIJ AERNOUDT aan de toepasselijke camerawetgeving, met inbegrip van de wet van 21 maart 2007 en het KB van 10 februari 2008.

Vragen? Contacteer ons gerust via info@bakkerijaernoudt.be