Wedstrijdregelment Zomercampagne 2019

Wedstrijdvoorwaarden ‘Bakkerij Aernoudt – Zomer 2019’

 

Algemeen

Dit reglement legt de modaliteiten en deelnamevoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd ‘Bakkerij Aernoudt – Zomer 2019’, georganiseerd door Bakkerij Aernoudt - Produpain nv met maatschappelijke zetel te 9050 Gent, Dulle-Grietlaan 9.

De wedstrijd loopt van maandag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus 2019. Het is een wedstrijd met aankoopverplichting. Deelname aan de wedstrijd is alleen mogelijk via de online webshop www.bakkerijaernoudt.be of de deelnemende Bakkerij Aernoudt winkels:

 

Verkooppunten

Adres

Gent UZ

De Pintelaan 1 – 9000 Gent

Destelbergen

Dendermondesteenweg 485 – 9070 Destelbergen

Gentbrugge

Dulle Grietlaan 9 – 9050 Gentbrugge

Merelbeke 1

Hundelgemsesteenweg 37 – 9820 Merelbeke

Lochristi

Dorp West 111a – 9080 Lochristi

Merelbeke 2

Hundelgemsesteenweg 938 – 9820 Merelbeke

Heusden

Heusdendorp 12 – 9070 Heusden

Centrum

Recollettenlei 1 – 9000 Gent

Zwijnaarde

Adolphe Della Faillelaan 47 – 9052 Zwijnaarde

10 

Melle

Brusselsesteenweg 226 – 9090 Melle

11 

De Pinte

Baron De Gieylaan 72 – 9840 De Pinte

12 

Scheldewindeke

Pelgrim 13 – 9860 Scheldewindeke

13 

Asper

Stationsstraat 41 - 9890 Asper

14 

Laarne

Heirweg 100 – 9270 Laarne

15 

Kortrijksesteenweg

Kortrijksesteenweg 220 - 9000 Gent

16 

Wondelgem

Vroonstalledries 1 - 9032 Wondelgem

17 

Lovendegem

Grote Baan 182 - 9920 Lovendegem

18 

Drongen

Antoon Catriestraat 19 - 9031 Drongen

19 

Wetteren

Zuidlaan 323 - 9230 Wetteren

20 

Erpe-Mere

Leedsesteenweg 194 - 9420 Erpe-Mere

21 

Zottegem

Steenweg op Aalst 90 - 9620 Zottegem

22 

Sint-Lievens-Houtem

Marktplein 23 – 9520 Sint-Lievens-Houtem

23 

Evergem

Elslo 105 – 9940 Evergem

24 

Groentenmarkt

Kortemunt 1 – 900 Gent

Voorwaarden deelname

Deelname aan deze wedstrijd is vrij voor elke fysieke persoon die in eigen naam meespeelt en gedomicilieerd is in België (hierna ‘deelnemer’). In geval van fraude vervalt de deelname en zullen de gepaste acties worden genomen.

Het personeel van Studio Engarde, onderaannemers van de Organisator en verantwoordelijk voor de praktische details van de Wedstrijd, de deelnemende bakkerijen en alle personen die deel uitmaken van de organisatie van de Wedstrijd, zijn uitgesloten van elke deelname.

De deelnemer dient minimum 18 jaar te zijn om de prijs te mogen winnen. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen die al dan niet in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen. Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk alle bepalingen van dit wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die Bakkerij Aernoudt - Produpain nv in dit verband neemt. De deelnemer wordt geacht de inhoud van dit wedstrijdreglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden.

Bakkerij Aernoudt - Produpain nv behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers die vals spelen, misbruik en of bedrog plegen of misleiden, of waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich schuldig maken aan één van hiervoor vermelde handelingen, of die op enige (andere) wijze (één van de bepalingen van) dit reglement of enige wettelijke toepasselijke bepaling schenden, van deelname uit te sluiten en derhalve ook van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs. Bakkerij Aernoudt - Produpain nv kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De deelnemer mag slecht 1 keer deelnemen aan deze wedstrijd per aankoop. Om te kunnen deelnemen moet de deelnemer aan alle voorwaarden van de wedstrijd voldoen.

Optie deelname 1: Ofwel moet de aankoop gebeuren in één van de deelnemende winkels vanaf maandag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus 2019. Na aankoop, betaling op elektronische wijze en bij gebruik van uw klantenkaart, heeft de deelnemer het recht om zijn kassaticket in de daartoe voorziene urne te deponeren. Het kassaticket moet ten laatste 31 augustus 2019 in de urne gedropt worden. Deelname is enkel geldig voor deelnemers die een aankoop gedaan hebben, elektronisch betaald hebben en gebruik gemaakt hebben van hun Bakkerij Aernoudt klantenkaart.

Optie deelname 2: Ofwel moet de aankoop gebeuren via de online webshop www.bakkerijaernoudt.be vanaf maandag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus 2019. Het kassaticket dient bij afhaling in de voorziene urne gedeponeerd te worden.

Winnaar

1. hoofdprijs

Na afloop van de actie worden alle kassatickets van de deelnemende winkels verzameld. Uit alle deelnemers wordt er door Bakkerij Aernoudt – Produpain nv 1 winnaar getrokken. Dit zal gebeuren door één van de medewerkers van Bakkerij Aernoudt onder toezicht van de CEO.

2. andere prijzen

Na afloop van de actie worden de overige winnaars getrokken. Dit zal gebeuren door één van de medewerkers van Bakkerij Aernoudt onder toezicht van de CEO.

De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het correct doorgeven van hun contactgegevens op hun klantenkaart.

Wanneer de winnaars niet voor 10 september 2019 om 10u hebben gereageerd, zullen nieuwe winnaar aangeduid worden volgens dezelfde regels.

Prijs

Binnen het kader van deze wedstrijd wordt de volgende hoofdprijzen uitgereikt:

·        Hoofdprijs: Een traditionele barbecue voor 10 personen waarbij Bakkerij Aernoudt zorgt voor het vlees, groenten en een chef. (exclusief locatie, servies en dranken). Timing is in onderling overleg.

·        40 pralinedozen

·        3 giftboxen Jusré

·        2 verrassingsmanden Charles

·        10 pakketten artisanale confituur

·        pakketten homemade chocolade

·        etentje bij de Gekroonde hoofden

·        12 drankenpakketten

·        Verschillende keukenaccessoires 

·        Koffiepakket

·        …

Een prijs is ondeelbaar en moet worden aanvaard zoals hij is toegekend. De winnaar kan geen aanspraak maken op de tegenwaarde in geld van de prijs in kwestie, noch kan hij of zij deze prijzen omruilen voor andere. In het geval van verlies, diefstal of vertraging is Bakkerij Aernoudt - Produpain nv geen terugbetaling, omruiling tegen geldwaarde en/of compensatie verschuldigd. Er kan in geen enkel geval sprake zijn van een terugbetaling in geld.

Privacy

De persoonlijke gegevens van de deelnemer worden enkel gecommuniceerd aan Bakkerij Aernoudt - Produpain nv en door haar verwerkt overeenkomstig de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Indien een deelnemer tot winnaar wordt uitgeroepen, geeft deze door onvoorwaardelijke aanvaarding van dit wedstrijdreglement de toestemming aan Bakkerij Aernoudt - Produpain nv om zijn/haar naam te gebruiken louter strekkende tot doel te informeren over de uitkomst van de wedstrijd.

De gegevens die verstrekt worden kunnen door Bakkerij Aernoudt - Produpain nv gebruikt worden voor publicitaire of marketingdoeleinden. De Wetten tot Bescherming van de persoonlijke levenssfeer verlenen u het recht tot inzage en correctie van uw gegevens. U kan zich kosteloos en op verzoek verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing op bovenstaand adres.

Kosten

Alle kosten die voortvloeien uit deelname aan de wedstrijd zijn volledig ten laste van de deelnemer. De deelnemers kunnen in geen enkel geval de kosten voor deelname verhalen op de organisator.

Correspondentie

Er zal geen correspondentie noch telefonisch contact gevoerd worden over deze wedstrijd, niet tijdens de wedstrijd, noch erna. Enkel over de uitreiking van de prijs zal er correspondentie plaatsvinden.

Aansprakelijkheid

Bakkerij Aernoudt - Produpain nv kan om organisatorische of juridische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen, zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Bakkerij Aernoudt - Produpain nv behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te beëindigen alsook om de regels en de te winnen prijs te wijzigen. Bakkerij Aernoudt - Produpain nv kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere problemen met deze wedstrijd, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege Bakkerij Aernoudt - Produpain nv, noch kan Bakkerij Aernoudt - Produpain nv aansprakelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het goede verloop van de wedstrijd kunnen verhinderen.

Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat de technische middelen waarmee hij/zij deelneemt aan de wedstrijd goed functioneren.

Wettelijke bepalingen

Door uw deelname stemt u in met bovenstaande bepalingen. Indien u niet instemt met deze bepalingen verzoeken wij u om niet aan deze wedstrijd deel te nemen. Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of enigszins verband houden met de wedstrijd of de applicatie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Gent. Deze beslecht het geschil op soevereine wijze en zijn beslissing is bindend voor de deelnemers. De partijen zullen niettemin proberen het eventuele geschil in der minne te regelen alvorens het te onderwerpen aan de bevoegde rechter.

Dit reglement werd opgesteld op 25 juni 2019.